Home Ethopia via @PerilOfAfrica Ethiopia bans motorbikes to curb crime: A ban on motorbikes h…